Tohle se ti bude líbit

Košík0

Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rafiki.cz provozovaným společností Rock Point a.s. se sídlem Vrážská 1507, Praha 5 - Radotín, IČO: 26707233, DIČ: CZ26707233, zapsané v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7747 (dále jen „prodávající“) a upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost Rock Point a.s. a na straně druhé je kupující, který je spotřebitelem nebo podnikatelem.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že se na něj nevztahují pravidla pro ochranu spotřebitele.

Vztahy, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

2. INFORMACE O ZBOŽÍ A ZÁKONNÁ ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Náklady na doručení zboží či jiné služby spojené s přepravou a platbou zboží jsou uvedeny zvlášť. Ceny za přepravu a platbu zboží jsou uvedené zde. V případě dalších poplatků je prodávající povinen před uzavřením a potvrzením objednávky seznámit kupujícího s konečnou cenou.

Za nedostatky u převzatého zboží, které zjevně neodpovídají vyobrazení či popisu při objednání zboží nese odpovědnost prodávající.

Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží. Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, v případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží. Nelze uplatňovat nároky z vad, které vzniknou běžným opotřebením, nebo takové, které kupující sám způsobí nesprávným použitím. Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí, nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vadu vyplývající z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ – uzavření smlouvy

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, jejichž nedílnou součást tvoří Poučení pro spotřebitele - Reklamační řád a Zásady zpracování osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Odesláním objednávky dochází k uzavření smlouvy. Uzavření smlouvy prodávající potvrdí emailem. Objednávky nelze slučovat.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Objednávku ze strany kupujícího je možné bezplatně zrušit kdykoliv před doručením objednávky. A to e-mailem na adresu: eshop@rafiki.cz nebo v pracovní dny od 8:00 - 16:30 hod. telefonicky na +420 379 200 777. SMS zprávy nejsou akceptovány. Pokud zákazník již poukázal finanční obnos na účet prodávajícího, je prodávající povinen tuto částku vrátit v nejkratší možné době, nejpozději však do 14 dnů.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky (odstoupit od smlouvy) v několika případech:

·        a) pokud nastane vyprodání  zboží v době mezi aktualizacemi skladových zásob

·        b) pokud dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje

·        c) pokud dojde k zjevné chybě v ceně zboží

·        d) pokud dojde ze strany zákazníka k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům

V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta počíná dnem uzavření smlouvy - jde-li o

·        a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

·        b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo

·        c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí udávat důvod odstoupení od smlouvy. Rozhodující termín 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je datum odeslání odstoupení či osobního předání na pobočce e-shopu nebo některém z výdejních míst rafiki.cz/vydejni-mista/ . Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Prodávající v souladu s právními předpisy výslovně upozorňuje kupujícího, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující tak nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Kupující je dále oprávněn při odstoupení od smlouvy předat vracené zboží na kterékoli výdejní místo rafiki.cz/vydejni-mista/, a to v souladu se shora uvedeným na své náklady.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Kupující má nárok na vrácení peněz v celé výši ceny zboží, včetně nákladů na dopravu. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

Výměnu zboží je možné provést na jakékoliv prodejně Rock Point v závislosti na skladové dostupnosti dané prodejny.

Vracené zboží (ne na dobírku!) zašlete na naši adresu: Rock Point a.s. - E-SHOP, Pod Kyjovem 351/24, 322 00 Plzeň 7-Radčice. Žádáme Vás o dodání zboží včetně obalu, jak bylo převzato od prodávajícího a schopné dalšího prodeje. Se všemi listinami jako je faktura, záruční list a jiné. Peníze Vám budou vráceny převodem na účet, pokud nemáte bankovní účet, tak složenkou (Česká pošta, s.p.).

Vrácení zboží je možné uskutečnit i na jakékoliv prodejně Hannah, partnerských prodejnách Rock Point a KEEN Concept Store . Pokud byste se rozhodli pro tuto variantu, doneste, prosím, zboží na prodejnu v původním obalu se všemi potřebnými dokumenty. Na prodejně Vám vystaví doklad o převzetí zboží. Peníze Vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dle zákonné lhůty. V případě dotazů se, prosím, obraťte na naše operátory, kteří Vám rádi poradí, jak situaci řešit.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy nemůže kupující uplatnit v těchto případech:

·        a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

·        b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

·        c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

·        d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

·        e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

·        f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

·        g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

·        h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

·        i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

·        j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

·        k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

·        l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Shora uvedená práva na odstoupení od smlouvy a s tím související ustanovení náleží pouze spotřebiteli.

5. DODACÍ TERMÍNY

Dodací lhůta je obvykle 1–7 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti zboží.

Pokud nebude prodávající z nějakých důvodů schopen tuto lhůtu dodržet, bude zákazníka v maximálně možném předstihu o této skutečnosti informovat.

Počátek dodací lhůty se počítá při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Při platbě převodem se jako počátek dodací lhůty počítá přijetí platby na straně prodávajícího. Při platbě platební kartou okamžitě po úspěšném provedení platby v rozhraní platební brány.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, přestože mu s ní prodávající umožnil nakládat.

6. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY pro ČR

Doprava a balné činí 120 Kč. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, s.p. a PPL CZ s.r.o..

Platba může být provedena na dobírku, platební kartou nebo převodem skrze prostředí platební brány. U objednávek nad 1499,- Kč (po slevě) Doprava ani balné nebude účtováno.

Při způsobu platby převodem, platby kartou (GoPay), je možné zvolit způsob dopravy osobní odběr na výdejním místě rafiki.cz/vydejni-mista/. Poštovné ani balné nebude v případ osobního odběru na prodejně účtováno.

V každé zásilce obdrží zákazník dodací list. Faktura bude zaslána po expedování balíku v elektronické podobě - emailem, na uvedenou emailovou adresu.

Nákup prostřednictvím e-obchodu lze uskutečnit na území České republiky a zahraničních států dle přehledu dopravy a doručení do ostatních zahraničních zemí viz. "způsoby doručení".

7. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY NA SLOVENSKO

Poštovné a balné činí 310 Kč.

Dodací lhůta je obvykle 3–8 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti zboží.

Zboží bude zasláno prostřednictvím firmy PPL CZ s.r.o.. S každou zásilkou zákazník obdrží fakturu.

Platba je možná pouze přes platební bránu GoPay (kartou, či bankovními tlačítky k převodu).

8. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem platným v České republice.

Zákazník má právo od dopravce (Česká pošta, resp. PPL) nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Reklamované zboží zaneste na kterékoli výdejní místo rafiki.cz/vydejni-mista/ , eventuálně zašlete na adresu: Rock Point a.s. - E-SHOP, Pod Kyjovem 351/24, 322 00 Plzeň 7-Radčice. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Dále je nutné přiložit stručný popis reklamované vady na zboží a požadovaného nároku z vady.

Reklamované zboží musí být předloženo zbavené nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Rock Point a.s. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o přijetí a rozhodnutí reklamace nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace emailem. Na odstranění vady má prodávající 30 dní. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak.

Bližší podmínky jsou uvedeny v dokumentu Poučení pro spotřebitele - reklamační řád, který je dostupný na v sídle Provozovatele a na www.rafiki.cz/obchodni-podminky/ .

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) a dalšími právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) či zákonem tento zákon o zpracování osobních údajů nahrazujícím.

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:
 

·        získat opis vašich osobních údajů – kontaktujte manažera osobních údajů a zašleme vám, jaká data o vás máme,

·        opravit vaše osobní údaje – napište manažerovi osobních údajů, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich opravu,

·        vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, kontaktujte manažera osobních údajů a my se o to postaráme,

·        omezit zpracování vašich osobních údajů – pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte manažera osobních údajů a my to zařídíme,

·        odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte manažera osobních údajů.

·        vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně námitky k profilování u údajů využívaných k účelům přímého marketingu. Vaše případné námitky směřujte taktéž na manažera osobních údajů.

·        podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti společně).


Podrobné informace o zpracování jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na www.rafiki.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.5.2022 a jsou k dispozici v sídle prodávajícího a na www.rafiki.cz/obchodni-podmínky/ .

 

Ještě u nás nemáte účet?

registrujte se a získáte nabité výhody

  • Přehled objednávek
  • Rady a tipy odborníků
  • Věrnostní body za nákup

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.